Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Xiaowei Xia 1 Wenjing Xiong 1
Bo Xiang 1 Enping Xu 1
Yanhui Xiang 1 Yi-feng Xu 1
Chunfeng Xiao 1 Ke Xu 1
Yang Xiao 1 Shu-xian Xu 1
Jian Xie 1 Sibo Xu 1
Xinhui Xie 1 Wenwen Xu 1
Shiping Xie 1 Yanming Xu 1
Xin-hui Xie 1 Yi Xu 1
Xinyan Xie 1 Rongrong Xuan 1
Bao-ping Xing 1 Ju-jun Xue 1
Ge Xiong 1 Shao-Wei Xue 2
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2021 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next