The Impacts of Childhood Trauma on Psychosocial Features in a Chinese Sample of Young Adults
Dandan Wang, Shaojia Lu, Weijia Gao, Zhaoguo Wei, Jinfeng Duan, Shaohua Hu, Manli Huang, Yi Xu, Lingjiang Li
Psychiatry Investig. 2018;15(11):1046-1052.   Published online 2018 Nov 2     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.09.26
Impaired emotional awareness is associated with childhood maltreatment exposure and positive symptoms in schizophrenia
Kendall Beals, Lénie J. Torregrossa, Ryan Smith, Richard David Lane, Julia M. Sheffield
Frontiers in Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Contemporaneous and temporal network analysis of complex Posttraumatic stress disorder among Chinese college students with Childhood adversity: A longitudinal study
Aiyi Liu, Yizhen Ren, Shuhan Yang, Zimi Li, Zibin Zhu, Lake Mozi Zhang, Yu Peng
Psychiatry Research.2024; 336: 115872.     CrossRef
Childhood Trauma and Depressive Level Among Chinese College Students in Guangzhou: The Roles of Rumination and Perceived Stress
Junjing Wang, Qian Liang, An Yang, Yueqi Ma, Yi Zhang
Psychiatry Investigation.2024; 21(4): 352.     CrossRef
How sleep duration mediated childhood trauma and Internet addiction of the vocational college population in urban areas of south China
He Wang, Weijun Luo, Weikang Huang, Haishan Xiang, Siqi Chen, Wei Lin, Caiyun Chen, Yingjie Zhang, Shengbing Huang, Yueyun Wang, Peiyi Liu
Frontiers in Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
The mediating role of personality traits in the association between childhood trauma and depressive symptoms in young adulthood
Maria Koschig, Ines Conrad, Klaus Berger, Bernhard T. Baune, Hans J. Grabe, Denis Gerstorf, Claudia Meinke-Franze, Henry Völzke, Rafael Mikolajczyk, Michael Leitzmann, Julia Fricke, Thomas Keil, Lena Koch-Gallenkamp, Laura Perna, Nadia Obi, Alexander Pabs
Journal of Affective Disorders.2023; 338: 373.     CrossRef
Association between rumination and drug craving in Chinese male methamphetamine use disorder patients with childhood trauma
Deyang Li, Dongmei Wang, Hengqin Ren, Yang Tian, Jiajing Chen, Rongrong Zhu, Yuqing Li, Li Wang, Xiang-Yang Zhang
Child Abuse & Neglect.2023; 144: 106357.     CrossRef
Clinical characteristics of psychotic disorders in patients with childhood trauma
Sanjin Lovric, Miro Klaric, Ivona Lovric, Renata Camber, Martina Kresic Coric, Josip Kvesic, Anita Kajic-Selak
Medicine.2023; 102(51): e36733.     CrossRef
Factors impacting depression severity among Turkish college students
Cahit Kaya
Current Psychology.2022; 41(7): 4971.     CrossRef
Psychological resilience and daily stress mediate the effect of childhood trauma on depression
Kaili Zheng, Jun Chu, Xiaocui Zhang, Zixia Ding, Qian Song, Zhaoxia Liu, Wanrong Peng, Wanyi Cao, Tao Zou, Jinyao Yi
Child Abuse & Neglect.2022; 125: 105485.     CrossRef
Childhood trauma exposure and personality traits in schizophrenia patients
Christopher Adanty, Jessica Qian, Yin Wang, Gary Remington, Ahmad Shakeri, Carol Borlido, Philip Gerretsen, Ariel Graff-Guerrero, Vincenzo De Luca
Schizophrenia Research.2022; 241: 221.     CrossRef
Suicidal ideation in college students having major depressive disorder: Role of childhood trauma, personality and dysfunctional attitudes
Si Chen Zhou, Dan Luo, Xiao Qin Wang, Junyong Zhu, Shuqin Wu, Ting Sun, Xin Yi Li, Lijun Kang, Simeng Ma, Baili Lu, Qian Liu, Bing Xiang Yang, Zhongchun Liu
Journal of Affective Disorders.2022; 311: 311.     CrossRef
“They may be confronting but they are good questions to be asking” young people's experiences of completing a trauma and PTSD screening tool in an early psychosis program
Tracey Dryden‐Mead, Barnaby Nelson, Sarah Bendall
Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice.2022; 95(4): 1090.     CrossRef
Childhood Trauma and Cyberbullying Perpetration: The Mediating Role of Callous-Unemotional Traits
Sofia Silva, Patrícia Figueiredo, Eduarda Ramião, Ricardo Barroso
Victims & Offenders.2022; : 1.     CrossRef
LINKS BETWEEN TRAUMATIC CHILDHOOD EXPERIENCES AND PERSONALITY TOLERANCE IN ADULT AGE
A. B. Kovalenko, V. G. Golota
Ukrainian Psychological Journal.2022; (1 (17)): 41.     CrossRef
Childhood Emotional Neglect Is Associated With Low Social Support in Chinese Patients With Major Depressive Disorder
Xuemei Qin, Mi Wang, Xiaowen Lu, Jinrong Sun, Qiangli Dong, Liang Zhang, Jin Liu, Yumeng Ju, Ping Wan, Hua Guo, Futao Zhao, Yan Zhang, Bangshan Liu, Lingjiang Li
Frontiers in Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Childhood Adversity as a Factor of Self-Stigma in Patients with Schizophrenia
Н.Б. Лутова, М.Ю. Сорокин, К.Е. Новикова, С.Н. Портениер, В.Д. Вид
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология.2021; (4): 665.     CrossRef
The effects of childhood trauma on the onset, severity and improvement of depression: The role of dysfunctional attitudes and cortisol levels
Yumeng Ju, Mi Wang, Xiaowen Lu, Jinrong Sun, Qiangli Dong, Liang Zhang, Bangshan Liu, Jin Liu, Danfeng Yan, Hua Guo, Futao Zhao, Mei Liao, Xiangyang Zhang, Yan Zhang, Lingjiang Li
Journal of Affective Disorders.2020; 276: 402.     CrossRef
Effects Of Early Trauma and Recent Stressors on Depression, Anxiety, and Anger
Bum Joon Seok, Sehyun Jeon, Jooyoung Lee, Seong-Jin Cho, Yu Jin Lee, Seog Ju Kim
Frontiers in Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef
Health anxiety in medical employees: A multicentre study
Qingsong Chen, Yuqun Zhang, Dongyun Zhuang, Xueqin Mao, Guolin Mi, Dijuan Wang, Xiangdong Du, Zhenghui Yi, Xinhua Shen, Yuxiu Sui, Huajie Li, Yin Cao, Zufu Zhu, Zhenghua Hou, Qibin Li, Yonggui Yuan
Journal of International Medical Research.2019; 47(10): 4854.     CrossRef