Mediating Effect of Internet Addiction on the Association between Resilience and Depression among Korean University Students: A Structural Equation Modeling Approach
Kwok Kei Mak, Jaeseung Jeong, Hye-Kyung Lee, Kounseok Lee
Psychiatry Investig. 2018;15(10):962-969.   Published online 2018 Oct 11     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.08.07.2
Mental Health of Hong Kong University Students Under COVID-19: Protective Ecological Factors and Underlying Mechanism
Wenyu Chai, Daniel T. L. Shek
Applied Research in Quality of Life.2024; 19(3): 921.     CrossRef
Internet Addiction and Its Effect on Sleep Quality Among Medical Students
Mertcan Ozuysal, Elif Gulnaz Ozcelik, Sebahat Gucuk
Eurasian Journal of Family Medicine.2024; 13(1): 29.     CrossRef
Worse psychological traits associated with higher probability of emotional problems during the Omicron pandemic in Tianjin, China
Doudou Zheng, Ping Liu, Hanhui Chen, Xinxu Wang, Jie Li
The European Journal of Psychiatry.2023; 37(2): 84.     CrossRef
Anxiety predicts internet addiction, which predicts depression among male college students: A cross-lagged comparison by sex
Xiaoqian Xie, Hui Cheng, Zi Chen
Frontiers in Psychology.2023;[Epub]     CrossRef
Stress and depressive symptoms in university students in Hong Kong under the pandemic: Moderating effect of positive psychological attributes
Daniel T. L. Shek, Wen-yu Chai, Tingyin Wong, Kaiji Zhou
Frontiers in Psychology.2023;[Epub]     CrossRef
A comprehensive review on emerging trends in the dynamic evolution of digital addiction and depression
Turgut Karakose, Bilal Yıldırım, Tijen Tülübaş, Abdurrahman Kardas
Frontiers in Psychology.2023;[Epub]     CrossRef
Problematic Internet Use and Resilience: A Systematic Review and Meta-Analysis
Sergio Hidalgo-Fuentes, Manuel Martí-Vilar, Yolanda Ruiz-Ordoñez
Nursing Reports.2023; 13(1): 337.     CrossRef
Emotional resilience and social network site addiction: The mediating role of emotional expressivity and the moderating role of type D personality
Jia Nie, Wendi Li, Jie Long, Pan Zeng, Pengcheng Wang, Li Lei
Current Psychology.2022; 41(4): 2264.     CrossRef
Mediating role of psychological resilience in the relationship between mindfulness and nomophobia
Ibrahim Arpaci, Selim Gundogan
British Journal of Guidance & Counselling.2022; 50(5): 782.     CrossRef
Online media consumption and depression in young people: A systematic review and meta-analysis
Myoungju Shin, Marcel Juventin, Joanna Ting Wai Chu, Yoni Manor, Eva Kemps
Computers in Human Behavior.2022; 128: 107129.     CrossRef
Internet Addiction, Depression and Relation with Academic Failure in Students of Allied Medical Sciences, Semnan, Iran
Mohadese Saffari, Milad Salaj Mahmoudi, Ehsan Razyani, Mina Shayestefar
Current Psychiatry Research and Reviews.2022; 18(2): 175.     CrossRef
Resilience and Internet Addiction: A Moderated Mediation Model of Loneliness and Resting Respiratory Sinus Arrhythmia
Yunxin Zhao, Jingyi Xu, Jinyu Zhou, Hui Zhang
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.2022; 25(12): 828.     CrossRef
Exploring the mediating effects of negative and positive religious coping between resilience and mental well-being
Janusz Surzykiewicz, Sebastian Binyamin Skalski, Małgorzata Niesiobędzka, Karol Konaszewski
Frontiers in Behavioral Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Psychological Capital Mediates the Relationship Between Problematic Smartphone Use and Learning Burnout in Chinese Medical Undergraduates and Postgraduates: A Cross-Sectional Study
Changhong Zhang, Ge Li, Zhaoya Fan, Xiaojun Tang, Fan Zhang
Frontiers in Psychology.2021;[Epub]     CrossRef
Remote and adjacent psychological predictors of early-adulthood resilience: Role of early-life trauma, extraversion, life-events, depression, and social-support
Sitong Shen, Zhaohua Chen, Xuemei Qin, Mengjia Zhang, Qin Dai, Zeng-Jie Ye
PLOS ONE.2021; 16(6): e0251859.     CrossRef
Internet Addiction and Its Relation to Emotional Intelligence and Resilience Among a Sample of Egyptian University Students
Nahla E. Nagy Abdelhamid, Afaf M. Abdelsamea Mohamed, Nermin M. Shaker Ibrahim, Ahmed Adel Abdelgawad, Mohamed H. Abd El Moneam, Sarah A.I. Marzouk
Addictive Disorders & Their Treatment.2021; 20(4): 342.     CrossRef
The mediating effect of student school burnout on the relationship between coping strategies and Internet addiction
Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman
Current Issues in Personality Psychology.2021;[Epub]     CrossRef
The relationship between social support and depressive symptoms among the college students of Liaoning, China: a moderated mediated analysis
Yuanyuan Dong, Hongyu Li
Psychology, Health & Medicine.2020; 25(3): 368.     CrossRef
Associations of personality and clinical characteristics with excessive Internet and smartphone use in adolescents: A structural equation modeling approach
Boram Jeong, Ji Yoon Lee, Bo Mi Kim, Eunmin Park, Jun-Gun Kwon, Dai-Jin Kim, Youngjo Lee, Jung-Seok Choi, Donghwan Lee
Addictive Behaviors.2020; 110: 106485.     CrossRef
Psychological resilience, depression, anxiety, and somatization symptoms in response to COVID-19: A study of the general population in China at the peak of its epidemic
Liuyi Ran, Wo Wang, Ming Ai, Yiting Kong, Jianmei Chen, Li Kuang
Social Science & Medicine.2020; 262: 113261.     CrossRef
The role of depressive symptoms, anxiety symptoms, and school functioning in the association between peer victimization and internet addiction: A moderated mediation model
Xin Li, Xiaomin Luo, Ruimin Zheng, Xi Jin, Lili Mei, Xinyan Xie, Huaiting Gu, Fang Hou, Lingfei Liu, Xiu Luo, Heng Meng, Jiajia Zhang, Ranran Song
Journal of Affective Disorders.2019; 256: 125.     CrossRef
Analysis of Motivational Climate, Emotional Intelligence, and Healthy Habits in Physical Education Teachers of the Future Using Structural Equations
Gabriel González-Valero, Félix Zurita-Ortega, Ramón Chacón-Cuberos, Pilar Puertas-Molero
Sustainability.2019; 11(13): 3740.     CrossRef
The Mediating Effects of Affect on Associations between Impulsivity or Resilience and Internet Gaming Disorder
Daun Shin, A Choi, Jiyoon Lee, Sun Chung, Bomi Kim, Minkyung Park, Myung Jung, Dai Kim, Jung-Seok Choi
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(8): 1102.     CrossRef