Relationship between Problematic Internet Use and Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms among Students Following the Sewol Ferry Disaster in South Korea
Ju-Yeon Lee, Sung-Wan Kim, Hee-Ju Kang, Seon-Young Kim, Kyung-Yeol Bae, Jae-Min Kim, Il-Seon Shin, Jin-Sang Yoon
Psychiatry Investig. 2017;14(6):871-875.   Published online 2017 Nov 7     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2017.14.6.871
Stress and suicide risk among adolescents: the role of problematic internet use, gaming disorder and emotional regulation
Andrés Chamarro, Adrian Díaz-Moreno, Ivan Bonilla, Ramon Cladellas, Mark D. Griffiths, Maria José Gómez-Romero, Joaquín T. Limonero
BMC Public Health.2024;[Epub]     CrossRef
Comorbidity of Internet addiction and posttraumatic stress disorder among Chinese children and adolescents
Wei Shi, Siyuan Wang, Melissa R. Garabiles, Peng Jia, Guangzhe Frank Yuan, Li Zhao
Addiction Research & Theory.2023; : 1.     CrossRef
Posttraumatic stress symptoms, adversity belief, and internet addiction in adolescents who experienced a major earthquake
Xima Yang, Xinchun Wu, Junjun Qi, Xiao Zhou
Current Psychology.2022; 41(5): 3013.     CrossRef
Gaming to cope: Applying network analysis to understand the relationship between posttraumatic stress symptoms and internet gaming disorder symptoms among disaster-exposed Chinese young adults
Guangzhe Frank Yuan, Wei Shi, Jon D. Elhai, Christian Montag, Kay Chang, Todd Jackson, Brian J. Hall
Addictive Behaviors.2022; 124: 107096.     CrossRef
Psychological distress and internet addiction following the COVID-19 outbreak: Fear of missing out and boredom proneness as mediators
Leilei Liang, Chuanen Li, Cuicui Meng, Xinmeng Guo, Jianping Lv, Junsong Fei, Songli Mei
Archives of Psychiatric Nursing.2022; 40: 8.     CrossRef
Internet addiction during COVID-19 restricted movement period: A cross-sectional study from Bangladesh
Anika Tasneem Chowdhury, Saleka Raihana Siddiqua, Lamisa Rahman, Mosharop Hossian, Mohammad Hayatun Nabi
F1000Research.2022; 11: 519.     CrossRef
Multi-layer relationships between psychological symptoms and life adaptation among humidifier disinfectant survivors
Min Joo Lee, Hun-Ju Lee, Hyeyun Ko, Seung-Hun Ryu, Sang Min Lee
Frontiers in Psychology.2022;[Epub]     CrossRef
Internet Addiction Increases in the General Population During COVID‐19: Evidence From China
Yang‐Yang Li, Yan Sun, Shi‐Qiu Meng, Yan‐Ping Bao, Jia‐Lu Cheng, Xiang‐Wen Chang, Mao‐Sheng Ran, Yan‐Kun Sun, Thomas Kosten, John Strang, Lin Lu, Jie Shi
The American Journal on Addictions.2021; 30(4): 389.     CrossRef
Problematic Use of the Internet in Subjects With Bipolar Disorder: Relationship With Posttraumatic Stress Symptoms
Claudia Carmassi, Carlo Antonio Bertelloni, Annalisa Cordone, Valerio Dell'Oste, Virginia Pedrinelli, Filippo Maria Barberi, Enrico Massimetti, Eric Bui, Lliliana Dell'Osso
Frontiers in Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Problematic Internet Use Was Associated With Psychological Problems Among University Students During COVID-19 Outbreak in China
Xinyan Xie, Kaiheng Zhu, Qi Xue, Yu Zhou, Qi Liu, Hao Wu, Zihao Wan, Jiajia Zhang, Heng Meng, Bing Zhu, Ranran Song
Frontiers in Public Health.2021;[Epub]     CrossRef
Problematic Use of Alcohol and Online Gaming as Coping Strategies During the COVID-19 Pandemic: A Mini Review
Shijie Xu, Minkyung Park, Ung Gu Kang, Jung-Seok Choi, Ja Wook Koo
Frontiers in Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Prevalence and risk factors of internet gaming disorder and problematic internet use before and during the COVID-19 pandemic: A large online survey of Japanese adults
Taiki Oka, Toshitaka Hamamura, Yuka Miyake, Nao Kobayashi, Masaru Honjo, Mitsuo Kawato, Takatomi Kubo, Toshinori Chiba
Journal of Psychiatric Research.2021; 142: 218.     CrossRef
Substance and Internet use during the COVID-19 pandemic in China
Qiuping Huang, Xinxin Chen, Shucai Huang, Tianli Shao, Zhenjiang Liao, Shuhong Lin, Yifan Li, Jing Qi, Yi Cai, Hongxian Shen
Translational Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
The Relationship Between Social Support and Internet Addiction Among Chinese Adolescents During the COVID-19 Pandemic: A Multiple Mediation Model of Resilience and Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms
Xiumin Cui, Xinli Chi
Psychology Research and Behavior Management.2021; Volume 14: 1665.     CrossRef
Portrayals of Violence and At-Risk Populations: Symptoms of Trauma in Adolescents with High Utilization of Social Media
Fayez Azez Mahamid, Denise Ziya Berte
International Journal of Mental Health and Addiction.2020; 18(4): 980.     CrossRef
The Impact of Community Disaster Trauma: A Focus on Emerging Research of PTSD and Other Mental Health Outcomes
Ju-Yeon Lee, Sung-Wan Kim, Jae-Min Kim
Chonnam Medical Journal.2020; 56(2): 99.     CrossRef
Brief Report: Increased Addictive Internet and Substance Use Behavior During the COVID‐19 Pandemic in China
Yan Sun, Yangyang Li, Yanping Bao, Shiqiu Meng, Yankun Sun, Gunter Schumann, Thomas Kosten, John Strang, Lin Lu, Jie Shi
The American Journal on Addictions.2020; 29(4): 268.     CrossRef
Prevalence of Internet Addiction during the COVID-19 Outbreak and Its Risk Factors among Junior High School Students in Taiwan
Min-Pei Lin
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(22): 8547.     CrossRef
The relationship of internet addiction symptom severity with posttraumatic stress disorder symptoms and impulsivity among Turkish university students
Bilge Evren, Ercan Dalbudak, Cuneyt Evren, Secil Ozen
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology.2019; 29(1): 83.     CrossRef
Depression in Youth Exposed to Disasters, Terrorism and Political Violence
Nilamadhab Kar
Current Psychiatry Reports.2019;[Epub]     CrossRef