Antioxidant and Proliferative Activities of Bupleuri Radix Extract Against Serum Deprivation in SH-SY5Y Cells
Mi Kyoung Seo, Hye Yeon Cho, Chan Hong Lee, Kyung Ah Koo, Yong Ki Park, Jung Goo Lee, Bong Ju Lee, Sung Woo Park, Young Hoon Kim
Psychiatry Investig. 2013;10(1):81-88.   Published online 2013 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2013.10.1.81
Protective effects of DA-9805 on dopaminergic neurons against 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in the models of Parkinson’s disease
Hyeyoon Eo, Youngji Kwon, Eugene Huh, Yeomoon Sim, Jin Gyu Choi, Jin Seok Jeong, Xiao Fei Du, Hye Yeon Soh, Seon-Pyo Hong, Youngmi Kim Pak, Myung Sook Oh
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019; 117: 109184.     CrossRef
Anti-oxidative, anti-inflammatory and hepatoprotective effects of Radix Bupleuri extract against oxidative damage in tilapia (Oreochromis niloticus) via Nrf2 and TLRs signaling pathway
Rui Jia, Zhengyan Gu, Qin He, Jinliang Du, Liping Cao, Galina Jeney, Pao Xu, Guojun Yin
Fish & Shellfish Immunology.2019; 93: 395.     CrossRef
Efficacy and safety of Sihogayonggolmoryeo-tang (Saikokaryukotsuboreito, Chai-Hu-Jia-Long-Gu-Mu-Li-Tang) for post-stroke depression: A systematic review and meta-analysis
Chan-Young Kwon, Boram Lee, Sun-Yong Chung, Jong Woo Kim, Aesook Shin, Ye-yong Choi, Younghee Yun, Jungtae Leem
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Yokukansan enhances the proliferation of B65 neuroblastoma
Yoshihiko Nakatani, Taku Amano, Hikaru Yamamoto, Norio Sakai, Minoru Tsuji, Hiroshi Takeda
Journal of Traditional and Complementary Medicine.2017; 7(1): 34.     CrossRef
Vinegar amount in the process affected the components of vinegar-baked Radix Bupleuri and its hepatoprotective effect
Ya Zhao, Yin-Jie Wang, Rui-Zhi Zhao, Fei-Jun Xiang
BMC Complementary and Alternative Medicine.2016;[Epub]     CrossRef
Comparison of Volatile Components between Raw and Vinegar Baked Radix Bupleuri by GC-MS Based Metabolic Fingerprinting Approach
Jie Xing, Hui-Min Sun, Zhen-Yu Li, Xue-Mei Qin
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015; 2015: 1.     CrossRef
Effect of saikosaponins and extracts of vinegar-baked Bupleuri Radix on the activity ofβ-glucuronidase
Xianzhi Chen, Tongya Yu, Zhenxing Chen, Ruizhi Zhao, Shirui Mao
Xenobiotica.2014; 44(9): 785.     CrossRef