Increases in iPS Transcription Factor (Oct4, Sox2, c-Myc, and Klf4) Gene Expression after Modified Electroconvulsive Therapy
Masaki Nishiguchi, Hiroki Kikuyama, Tetsufumi Kanazawa, Atsushi Tsutsumi, Takao Kaneko, Hiroyuki Uenishi, Yasuo Kawabata, Seiya Kawashige, Jun Koh, Hiroshi Yoneda
Psychiatry Investig. 2015;12(4):532-537.   Published online 2015 Apr 20     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.4.532
The Role of KLF4 in Alzheimer’s Disease
Ziqian Cheng, Xiaohan Zou, Yang Jin, Shuohui Gao, Jiayin Lv, Bingjin Li, Ranji Cui
Frontiers in Cellular Neuroscience.2018;[Epub]     CrossRef