Polymorphism of Estrogen Receptor Genes and Its Interactions With Neurodevelopmental Genes in Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among Chinese Han Descent
Yiwei Lin, Haimei Li, Jing Zhang, Ziqi Yang, Yi Zhou, Lu Liu, Qiujin Qian
Psychiatry Investig. 2023;20(8):775-785.   Published online 2023 Aug 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2023.0113
Role of estrogen in sex differences in memory, emotion and neuropsychiatric disorders
Javed Iqbal, Geng-Di Huang, Yan-Xue Xue, Mei Yang, Xiao-Jian Jia
Molecular Biology Reports.2024;[Epub]     CrossRef