Cerebellar Structural Abnormality in Autism Spectrum Disorder: A Magnetic Resonance Imaging Study
Qifang Lu, Jin Chen, Yanming Wang, Li Huang, Zhoufan Jiang, Benedictor Alexander Nguchu, Shishuo Chen, Bensheng Qiu, Xiaoxiao Wang
Psychiatry Investig. 2023;20(4):334-340.   Published online 2023 Apr 20     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0254
Functional connectivity in autism spectrum disorder evaluated using rs-fMRI and DKI
Yasuhito Nagai, Eiji Kirino, Shoji Tanaka, Chie Usui, Rie Inami, Reiichi Inoue, Aki Hattori, Wataru Uchida, Koji Kamagata, Shigeki Aoki
Cerebral Cortex.2024; 34(13): 129.     CrossRef
Spotted around the web: WNT pathway; Phelan-McDermid syndrome; haploinsufficiencies
Jill Adams
Spectrum.2023;[Epub]     CrossRef