Alterations in Social Brain Network Topology at Rest in Children With Autism Spectrum Disorder
Narae Yoon, Youngmin Huh, Hyekyoung Lee, Johanna Inhyang Kim, Jung Lee, Chan-Mo Yang, Soomin Jang, Yebin D. Ahn, Mee Rim Oh, Dong Soo Lee, Hyejin Kang, Bung-Nyun Kim
Psychiatry Investig. 2022;19(12):1055-1068.   Published online 2022 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0174
Abnormal gray matter volume and functional connectivity patterns in social cognition‐related brain regions of young children with autism spectrum disorder
Chen Bai, Yunlei Wang, Yan Zhang, Xianna Wang, Zhenbo Chen, Weiyong Yu, Haojie Zhang, Xingzhu Li, Kaixuan Zhu, Yuxiang Wang, Tong Zhang
Autism Research.2023; 16(6): 1124.     CrossRef