Quantitative Susceptibility Mapping of Brain Iron Deposition in Patients With Recurrent Depression
Xinxiu Duan, Yuhang Xie, Xiufang Zhu, Lei Chen, Feng Li, Guoquan Feng, Lei Li
Psychiatry Investig. 2022;19(8):668-675.   Published online 2022 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0110
Ferroptosis: a new antidepressant pharmacological mechanism
Guangheng Zhang, Shimeng Lv, Xia Zhong, Xiangyu Li, Yunhao Yi, Yitong Lu, Wei Yan, Jiamin Li, Jing Teng
Frontiers in Pharmacology.2024;[Epub]     CrossRef
Alterations in subcortical magnetic susceptibility and disease-specific relationship with brain volume in major depressive disorder and schizophrenia
Shuhei Shibukawa, Hirohito Kan, Shiori Honda, Masataka Wada, Ryosuke Tarumi, Sakiko Tsugawa, Yui Tobari, Norihide Maikusa, Masaru Mimura, Hiroyuki Uchida, Yuko Nakamura, Shinichiro Nakajima, Yoshihiro Noda, Shinsuke Koike
Translational Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Crosstalk between autophagy and ferroptosis mediate injury in ischemic stroke by generating reactive oxygen species
Xing-Yu Zhang, Ping-Ping Han, Yi-Ning Zhao, Xin-Ya Shen, Xia Bi
Heliyon.2024; 10(7): e28959.     CrossRef
Brain Iron Homeostasis and Mental Disorders
Qiong Wu, Qiuyang Ren, Jingsi Meng, Wei-Juan Gao, Yan-Zhong Chang
Antioxidants.2023; 12(11): 1997.     CrossRef