Alterations in Spontaneous Brain Activity in Drug-Naïve First-Episode Schizophrenia: An Anatomical/Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis
Xiaolei Qiu, Rongrong Zhang, Lu Wen, Fuli Jiang, Hongjun Mao, Wei Yan, Shiping Xie, Xinming Pan
Psychiatry Investig. 2022;19(8):606-613.   Published online 2022 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0074
Neuronal dysfunction in individuals at early stage of schizophrenia, A resting-state fMRI study
Xiaoqian Ma, Winson Fu Zun Yang, Wenxiao Zheng, Zongchang Li, Jinsong Tang, Liu Yuan, Lijun Ouyang, Yujue Wang, Chunwang Li, Ke Jin, Lingyan Wang, Carrie E. Bearden, Ying He, Xiaogang Chen
Psychiatry Research.2023; 322: 115123.     CrossRef