Externalizing Behavior Problems Among Hui Ethnicity Left-Behind Children in Rural China: A Cross-Sectional Study
Xue Yu, Lingling Wang, Miaomiao Liu, Qiuli Li, Xiuying Dai
Psychiatry Investig. 2022;19(4):289-301.   Published online 2022 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0119
Depression, anxiety, stress symptoms and their determinants among secondary students with vision impairment in rural Northwestern China during the COVID-19 pandemic
Dongfeng Li, Ving Fai Chan, Huan Wang, Huiping Zhang, Gianni Virgili, Noelle Whitestone, Baixiang Xiao, Manpreet K. Singh, Xinshu She, Graeme Mackenzie, Matthew Boswell, Sonia Mavi, Scott Rozelle, Nathan Congdon
Frontiers in Public Health.2024;[Epub]     CrossRef
Labor Migration of Parents and Aggression Among Their Offspring in China
Ying Ma, Yanqi Li, Yi Zhang, Xinyi Xie, Xiaoyi Lin, Huihang Fu, Mengxin Huang, Weiju Zhou, John S. Ji, Ruoling Chen, Shun Liu, Yizhen Yu, Jie Tang
JAMA Network Open.2024; 7(2): e2355315.     CrossRef
How do the identities of ethnic and left-behind children influence their depression? Evidence from ethnic minority areas of Sichuan Province, China
Mengru Li, Yongming Pu, Bing Xu, Shuang Wu
Heliyon.2023; 9(9): e20169.     CrossRef