Mental Health and Related Factors of Adolescent Students During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic
Tian’ge Lu, Yao Yu, Zhonghui Zhao, Rongjuan Guo
Psychiatry Investig. 2022;19(1):16-28.   Published online 2022 Jan 7     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0416
Depression among schoolchildren and adolescents aged 9–17 years during the outbreak of COVID‑19 in Beijing: a cross-sectional online survey
Fuyuan Wen, Yi Meng, Kuo Liu, Juan Xia, Hui Li, Han Qi, Kai Meng, Ling Zhang
Psychology, Health & Medicine.2023; 28(1): 148.     CrossRef
Prevalence of mental health symptoms in children and adolescents during the COVID‐19 pandemic: A meta‐analysis
Jiawen Deng, Fangwen Zhou, Wenteng Hou, Kiyan Heybati, Simran Lohit, Umaima Abbas, Zachary Silver, Chi Yi Wong, Oswin Chang, Emma Huang, Qi Kang Zuo, Myron Moskalyk, Harikrishnaa Ba Ramaraju, Shayan Heybati
Annals of the New York Academy of Sciences.2023; 1520(1): 53.     CrossRef
Factors influencing the addiction characteristics of non-suicidal self-injurious behaviors in adolescents: A case-control study
Junhong Zhu, Rui Qian, Hao Zhong, Yi Li, Xuebing Liu, Jun Ma
Frontiers in Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
Neural activations to loss anticipation mediates the association between difficulties in emotion regulation and screen media activities among early adolescent youth: A moderating role for depression
Jia-Lin Zhang, Nan Zhou, Kun-Ru Song, Bo-Wen Zou, Lin-Xuan Xu, Yu Fu, Xiao-Min Geng, Zi-Liang Wang, Xin Li, Marc N. Potenza, Yun Nan, Jin-Tao Zhang
Developmental Cognitive Neuroscience.2022; 58: 101186.     CrossRef