Factors Associated With Dementia Knowledge and Dementia Worry in the South Korean Elderly Population
Soo Hyun Joo, In Sook Jo, Hee Jin Kim, Chang Uk Lee
Psychiatry Investig. 2021;18(12):1198-1204.   Published online 2021 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0295
Perceptions and worries about monkeypox, and attitudes towards monkeypox vaccination among medical workers in China: A cross-sectional survey
Xin Peng, Bingyi Wang, Yuwei Li, Yuanyi Chen, Xinsheng Wu, Leiwen Fu, Yinghui Sun, Qi Liu, Yi-Fan Lin, Bingyu Liang, Yinguang Fan, Huachun Zou
Journal of Infection and Public Health.2023; 16(3): 346.     CrossRef
Public awareness, specific knowledge, and worry about mpox (monkeypox): A preliminary community-based study in Shenzhen, China
Fangmei Ren, Junchao Liu, Jianping Miao, Yucheng Xu, Ruiyin Zhang, Jingjie Fan, Wei Lin
Frontiers in Public Health.2023;[Epub]     CrossRef
Changes in the prevalence of dementia in Australia and its association with geographic remoteness
Rezwanul Haque, Khorshed Alam, Jeff Gow, Christine Neville, Sreeram V. Ramagopalan
PLOS ONE.2023; 18(8): e0289505.     CrossRef
How Are Sociodemographic, Health, Psychological, and Cognitive Factors Associated with Dementia Worry? An Online Survey Study among Israeli and Australian Laypeople
Perla Werner, Sarang Kim
International Journal of Environmental Research and Public Health.2022; 19(18): 11313.     CrossRef