Regional Homogeneity Brain Alterations in Schizophrenia: An Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis
Xiaolei Qiu, Wenwen Xu, Rongrong Zhang, Wei Yan, Wenying Ma, Shiping Xie, Min Zhou
Psychiatry Investig. 2021;18(8):709-717.   Published online 2021 Aug 2     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0062
Neural basis of dysphagia in stroke: A systematic review and meta-analysis
Yin Qin, Yuting Tang, Xiaoying Liu, Shuting Qiu
Frontiers in Human Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Neuronal dysfunction in individuals at early stage of schizophrenia, A resting-state fMRI study
Xiaoqian Ma, Winson Fu Zun Yang, Wenxiao Zheng, Zongchang Li, Jinsong Tang, Liu Yuan, Lijun Ouyang, Yujue Wang, Chunwang Li, Ke Jin, Lingyan Wang, Carrie E. Bearden, Ying He, Xiaogang Chen
Psychiatry Research.2023; 322: 115123.     CrossRef
Altered regional homogeneity and cognitive impairments in first-episode schizophrenia: A resting-state fMRI study
Yuyan Huang, Weiyan Wang, Gangrui Hei, Ye Yang, Yujun Long, Xiaoyi Wang, Jingmei Xiao, Xijia Xu, Xueqin Song, Shuzhan Gao, Tiannan Shao, Jing Huang, Ying Wang, Jingping Zhao, Renrong Wu
Asian Journal of Psychiatry.2022; 71: 103055.     CrossRef
Multimodal brain deficits shared in early‐onset and adult‐onset schizophrenia predict positive symptoms regardless of illness stage
Aichen Feng, Na Luo, Wentao Zhao, Vince D. Calhoun, Rongtao Jiang, Dongmei Zhi, Weiyang Shi, Tianzi Jiang, Shan Yu, Yong Xu, Sha Liu, Jing Sui
Human Brain Mapping.2022; 43(11): 3486.     CrossRef
Alterations in Spontaneous Brain Activity in Drug-Naïve First-Episode Schizophrenia: An Anatomical/Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis
Xiaolei Qiu, Rongrong Zhang, Lu Wen, Fuli Jiang, Hongjun Mao, Wei Yan, Shiping Xie, Xinming Pan
Psychiatry Investigation.2022; 19(8): 606.     CrossRef
Disrupted local functional connectivity in schizophrenia: An updated and extended meta-analysis
Mengjing Cai, Rui Wang, Mengge Liu, Xiaotong Du, Kaizhong Xue, Yuan Ji, Zirui Wang, Yijing Zhang, Lining Guo, Wen Qin, Wenshuang Zhu, Jilian Fu, Feng Liu
Schizophrenia.2022;[Epub]     CrossRef
Comparisons of resting-state brain activity between insomnia and schizophrenia: a coordinate-based meta-analysis
Ziyang Gao, Yuan Xiao, Ye Zhang, Fei Zhu, Bo Tao, Xiangdong Tang, Su Lui
Schizophrenia.2022;[Epub]     CrossRef
State-dependent reductions of local brain connectivity in schizophrenia and their relation to performance and symptoms: A functional magnetic resonance imaging study
Stefano Damiani, Livio Tarchi, Paolo La-Torraca-Vittori, Andrea Scalabrini, Giovanni Castellini, Valdo Ricca, Paolo Fusar-Poli, Pierluigi Politi
Psychiatry Research: Neuroimaging.2022; 326: 111541.     CrossRef