Association between Dementia and Clinical Outcome after COVID-19: A Nationwide Cohort Study with Propensity Score Matched Control in South Korea
Sheng-Min Wang, See Hyun Park, Nak-Young Kim, Dong Woo Kang, Hae-Ran Na, Yoo Hyun Um, Seunghoon Han, Sung-Soo Park, Hyun Kook Lim
Psychiatry Investig. 2021;18(6):523-529.   Published online 2021 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0064
Mental and neurological disorders and risk of COVID-19 susceptibility, illness severity and mortality: A systematic review, meta-analysis and call for action
Lin Liu, Shu-Yu Ni, Wei Yan, Qing-Dong Lu, Yi-Miao Zhao, Ying-Ying Xu, Huan Mei, Le Shi, Kai Yuan, Ying Han, Jia-Hui Deng, Yan-Kun Sun, Shi-Qiu Meng, Zheng-Dong Jiang, Na Zeng, Jian-Yu Que, Yong-Bo Zheng, Bei-Ni Yang, Yi-Miao Gong, Arun V. Ravindran, Thom
EClinicalMedicine.2021; 40: 101111.     CrossRef