The Gene Polymorphism of VMAT2 Is Associated with Risk of Schizophrenia in Male Han Chinese
Hongying Han, Xiaowei Xia, Huirong Zheng, Chongbang Zhao, Yanming Xu, Jiong Tao, Xianglan Wang
Psychiatry Investig. 2020;17(11):1073-1078.   Published online 2020 Oct 27     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0023
Psychosis in Parkinson’s Disease: A Lesson from Genetics
Efthalia Angelopoulou, Anastasia Bougea, Sokratis G. Papageorgiou, Chiara Villa
Genes.2022; 13(6): 1099.     CrossRef