Association between Thyroid Hormones, Apolipoprotein E, and Cognitive Function among Cognitively-Normal Elderly Dwellers
Beomjun Kim, Seok Woo Moon
Psychiatry Investig. 2020;17(10):1006-1012.   Published online 2020 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0182
Ageing related thyroid deficiency increases brain-targeted transport of liver-derived ApoE4-laden exosomes leading to cognitive impairment
Manman Zhang, Wenliang Gong, Dianjun Zhang, Ming Ji, Binjie Chen, Beina Chen, Xinyu Li, Yuefei Zhou, Chengyi Dong, Gehua Wen, Xiaoni Zhan, Xiafang Wu, Lulu Cui, Yuliang Feng, Siman Wang, Huiya Yuan, Enyu Xu, Maosheng Xia, Alexei Verkhratsky, Baoman Li
Cell Death & Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Perchlorate, nitrate, and thiocyanate and depression: the potential mediating role of sleep
Baode Xue, Ruoyi Lei, Xiaoyu Tian, Jie Zheng, Yanlin Li, Bo Wang, Bin Luo
Environmental Science and Pollution Research.2022; 30(6): 16488.     CrossRef
Association between Hypothyroidism Onset and Alzheimer Disease Onset in Adults with Down Syndrome
Florence Lai, Nathaniel D. Mercaldo, Cassandra M. Wang, Micaela S. Hersch, Giovi G. Hersch, Herminia Diana Rosas
Brain Sciences.2021; 11(9): 1223.     CrossRef