The Current Situation of Internet Addiction and Its Impact on Sleep Quality and Self-Injury Behavior in Chinese Medical Students
Yanqiu Wang, Ying Zhao, Ling Liu, Yan Chen, Dong Ai, Yingshui Yao, Yuelong Jin
Psychiatry Investig. 2020;17(4):385-385.   Published online 2020 Apr 15     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0131e
Regional Internet Access and Mental Stress Among University Students: A Representative Nationwide Study of China
Shuhan Jiang, Weifang Zhang, Tingzhong Yang, Dan Wu, Lingwei Yu, Randall R. Cottrell
Frontiers in Public Health.2022;[Epub]     CrossRef
Parent-Adolescent Communication, School Engagement, and Internet Addiction among Chinese Adolescents: The Moderating Effect of Rejection Sensitivity
Jingjing Li, Chengfu Yu, Shuangju Zhen, Wei Zhang
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(7): 3542.     CrossRef
Self-Control, Consideration of Future Consequences, and Internet Addiction among Chinese Adolescents: The Moderating Effect of Deviant Peer Affiliation
Jingjing Li, Yanhan Chen, Jiachen Lu, Weidong Li, Chengfu Yu
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(17): 9026.     CrossRef