Response Inhibition and Emotional Regulation in the Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Comorbidity of Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders
Xixi Jiang, Yuncheng Zhu, Yiru Fang
Psychiatry Investig. 2019;16(11):872-874.   Published online 2019 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0101
Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder With E-Cigarette Use
Guifeng Xu, Linda G. Snetselaar, Lane Strathearn, Kelli Ryckman, Faryle Nothwehr, James Torner
American Journal of Preventive Medicine.2021; 60(4): 488.     CrossRef
Cognitive control and emotional response in attention-deficit/ hyperactivity disorder comorbidity with disruptive, impulse-control, and conduct disorders
Yuncheng Zhu, Li Liu, Daoliang Yang, Haifeng Ji, Tianming Huang, Lianxue Xue, Xixi Jiang, Kaiyun Li, Lily Tao, Qing Cai, Yiru Fang
BMC Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Association between olfactory function and inhibition of emotional competing distractors in major depressive disorder
Fang Wang, Jin Jin, Jun Wang, Ruoqiao He, Kaiyun Li, Xiaonan Hu, Yongchao Li, Yuncheng Zhu
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef