Association between Anxiety and Functional Outcomes in Patients with Stroke: A 1-Year Longitudinal Study
Eun-Hye Lee, Ju-Wan Kim, Hee-Ju Kang, Sung-Wan Kim, Joon-Tae Kim, Man-Seok Park, Ki-Hyun Cho, Jae-Min Kim
Psychiatry Investig. 2019;16(12):919-925.   Published online 2019 Nov 11     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0188
Association of Depression and Anxiety With Cognitive Impairment 6 Months After Stroke
Owen A. Williams, Nele Demeyere
Neurology.2021; 96(15): e1966.     CrossRef
Effect of mood on long-term disability in younger stroke survivors: results from the Psychosocial Outcomes In StrokE (POISE) study
C Liang, AJ Van Laar Veth, Q Li, D Zheng, ML Hackett
Topics in Stroke Rehabilitation.2021; : 1.     CrossRef
Psychological Complications at 3 Months Following Stroke: Prevalence and Correlates Among Stroke Survivors in Lebanon
Walaa Khazaal, Maram Taliani, Celina Boutros, Linda Abou-Abbas, Hassan Hosseini, Pascale Salameh, Najwane Said Sadier
Frontiers in Psychology.2021;[Epub]     CrossRef
Association Between Obesity and Post-stroke Anxiety in Patients With Acute Ischemic Stroke
Bei-Lei Zhu, Ai-Yi Hu, Gui-Qian Huang, Hui-Hua Qiu, Xian-Chai Hong, Ping-Lang Hu, Cheng-Xiang Yuan, Yi-Ting Ruan, Bo Yang, Jin-Cai He
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Relationships between stroke, depression, generalized anxiety disorder and physical disability: some evidence from the Canadian Community Health Survey-Mental Health
Xinyuan Li, Xianquan Wang
Psychiatry Research.2020; 290: 113074.     CrossRef
Neuropsychiatric issues after stroke: Clinical significance and therapeutic implications
Shuo Zhang, Michael Xu, Zhi-Jun Liu, Juan Feng, Yan Ma
World Journal of Psychiatry.2020; 10(6): 125.     CrossRef
Relação entre a Funcionalidade e a Capacidade Motora de Pacientes Pós-AVC na Fase Aguda
Tamires Bitencourt, Fabiane Maria Klitzke dos Santos , Antonio Vinicius Soares
Revista Neurociências.2020; 28: 1.     CrossRef