Gray Matter Microstructural Abnormalities and Working Memory Deficits in Individuals with Schizophrenia
HyunJung Kim, Seung-Hyun Shon, Sung Woo Joo, Woon Yoon, Jang-Han Lee, Ji-Won Hur, JungSun Lee
Psychiatry Investig. 2019;16(3):234-243.   Published online 2019 Mar 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.10.14.1
Longitudinal trajectories of anterior cingulate glutamate and subclinical psychotic experiences in early adolescence: the impact of bullying victimization
Naohiro Okada, Noriaki Yahata, Daisuke Koshiyama, Kentaro Morita, Kingo Sawada, Sho Kanata, Shinya Fujikawa, Noriko Sugimoto, Rie Toriyama, Mio Masaoka, Shinsuke Koike, Tsuyoshi Araki, Yukiko Kano, Kaori Endo, Syudo Yamasaki, Shuntaro Ando, Atsushi Nishid
Molecular Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Comparative Study of Cerebral Volumetric Variations in Patients with Schizophrenia with their Unaffected First-degree Relatives, using Magnetic Resonance Imaging Technique, a Case-control Study
Fanayi Mahdiye, Oghabian Mohammad Ali , Naghavi Hamid Reza , Farrahi Hassan
Journal of Neuroscience and Neurological Disorders.2024; 8(1): 001.     CrossRef
Column-based cortical depth analysis of the diffusion anisotropy and radiality in submillimeter whole-brain diffusion tensor imaging of the human cortical gray matter in vivo
Yixin Ma, Iain P. Bruce, Chun-Hung Yeh, Jeffrey R. Petrella, Allen W. Song, Trong-Kha Truong
NeuroImage.2023; 270: 119993.     CrossRef
ROI-based analysis of diffusion indices in healthy subjects and subjects with deficit or non-deficit syndrome schizophrenia
Yaşar Türk, İsmail Devecioğlu, Atakan Küskün, Cem Öge, Elmas Beyazyüz, Yakup Albayrak
Psychiatry Research: Neuroimaging.2023; 336: 111726.     CrossRef
Nicotine and the developing brain: Insights from preclinical models
Deirdre M. McCarthy, Lin Zhang, Bradley J. Wilkes, David E. Vaillancourt, Joseph Biederman, Pradeep G. Bhide
Pharmacology Biochemistry and Behavior.2022; 214: 173355.     CrossRef
Altered regional homogeneity and cognitive impairments in first-episode schizophrenia: A resting-state fMRI study
Yuyan Huang, Weiyan Wang, Gangrui Hei, Ye Yang, Yujun Long, Xiaoyi Wang, Jingmei Xiao, Xijia Xu, Xueqin Song, Shuzhan Gao, Tiannan Shao, Jing Huang, Ying Wang, Jingping Zhao, Renrong Wu
Asian Journal of Psychiatry.2022; 71: 103055.     CrossRef
Shared and distinct white matter abnormalities in schizophrenia and bipolar disorder
Sung Woo Joo, Harin Kim, Young Tak Jo, Woon Yoon, Yangsik Kim, Jungsun Lee
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.2021; 108: 110175.     CrossRef
Corpus callosum in schizophrenia with deficit and non-deficit syndrome: a statistical shape analysis
Yaşar Türk, Ilker Ercan, Ibrahim Sahin, Basak Erdemli Gursel, Arda Uzunoglu, Cem Öge, Elmas Beyazyüz, Yakup Albayrak
General Psychiatry.2021; 34(6): e100635.     CrossRef
Additive Burden of Abnormal Diffusivity in the Brain with Schizophrenia: A Diffusion Tensor Imaging Study with Public Neuroimaging Data
Young Tak Jo, Jungsun Lee, Sung Woo Joo, Harin Kim, Seung-Hyun Shon, Woon Yoon, Youjin Hong
Psychiatry Investigation.2020; 17(4): 341.     CrossRef
Cortical Complexity in People at Ultra-High-Risk for Psychosis Moderated by Childhood Trauma
Jiaojiao Hou, Simon Schmitt, Tina Meller, Irina Falkenberg, Jianxing Chen, Jiayi Wang, Xudong Zhao, Jingyu Shi, Igor Nenadić
Frontiers in Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef