Gray Matter Microstructural Abnormalities and Working Memory Deficits in Individuals with Schizophrenia
HyunJung Kim, Seung-Hyun Shon, Sung Woo Joo, Woon Yoon, Jang-Han Lee, Ji-Won Hur, JungSun Lee
Psychiatry Investig. 2019;16(3):234-243.   Published online 2019 Mar 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.10.14.1
Nicotine and the developing brain: Insights from preclinical models
Deirdre M. McCarthy, Lin Zhang, Bradley J. Wilkes, David E. Vaillancourt, Joseph Biederman, Pradeep G. Bhide
Pharmacology Biochemistry and Behavior.2022; 214: 173355.     CrossRef
Altered regional homogeneity and cognitive impairments in first-episode schizophrenia: A resting-state fMRI study
Yuyan Huang, Weiyan Wang, Gangrui Hei, Ye Yang, Yujun Long, Xiaoyi Wang, Jingmei Xiao, Xijia Xu, Xueqin Song, Shuzhan Gao, Tiannan Shao, Jing Huang, Ying Wang, Jingping Zhao, Renrong Wu
Asian Journal of Psychiatry.2022; 71: 103055.     CrossRef
Shared and distinct white matter abnormalities in schizophrenia and bipolar disorder
Sung Woo Joo, Harin Kim, Young Tak Jo, Woon Yoon, Yangsik Kim, Jungsun Lee
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.2021; 108: 110175.     CrossRef
Corpus callosum in schizophrenia with deficit and non-deficit syndrome: a statistical shape analysis
Yaşar Türk, Ilker Ercan, Ibrahim Sahin, Basak Erdemli Gursel, Arda Uzunoglu, Cem Öge, Elmas Beyazyüz, Yakup Albayrak
General Psychiatry.2021; 34(6): e100635.     CrossRef
Additive Burden of Abnormal Diffusivity in the Brain with Schizophrenia: A Diffusion Tensor Imaging Study with Public Neuroimaging Data
Young Tak Jo, Jungsun Lee, Sung Woo Joo, Harin Kim, Seung-Hyun Shon, Woon Yoon, Youjin Hong
Psychiatry Investigation.2020; 17(4): 341.     CrossRef
Cortical Complexity in People at Ultra-High-Risk for Psychosis Moderated by Childhood Trauma
Jiaojiao Hou, Simon Schmitt, Tina Meller, Irina Falkenberg, Jianxing Chen, Jiayi Wang, Xudong Zhao, Jingyu Shi, Igor Nenadić
Frontiers in Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef