White Matter Tract-Cognitive Relationships in Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorder
Yoko Kato, Kuriko Kagitani-Shimono, Junko Matsuzaki, Ryuzo Hanaie, Tomoka Yamamoto, Koji Tominaga, Yoshiyuki Watanabe, Ikuko Mohri, Masako Taniike
Psychiatry Investig. 2019;16(3):220-233.   Published online 2019 Mar 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.01.16
Association of Reduced Tract Integrity with Social Communication Deficits in Preschool Autism Children: A Tract-Based Spatial Statistics Study
Yi Yin, Shoujun Xu, Chao Li, Meng Li, Mengchen Liu, Jianhao Yan, Zhihong Lan, Wenfeng Zhan, Guihua Jiang, Junzhang Tian
Neuropsychiatric Disease and Treatment.2021; Volume 17: 2003.     CrossRef