Psychiatry Investig Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
Alterations in Spontaneous Brain Activity in Drug-Naïve First-Episode Schizophrenia: An Anatomical/Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis
Xiaolei Qiu, Rongrong Zhang, Lu Wen, Fuli Jiang, Hongjun Mao, Wei Yan, Shiping Xie, Xinming Pan
Psychiatry Investig. 2022;19(8):606-613.   Published online August 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Materials
Atypical Antipsychotics Mediate Dynamics of Intrinsic Brain Activity in Early-Stage Schizophrenia? A Preliminary Study
Yingchan Wang, Yuchao Jiang, Dengtang Liu, Jianye Zhang, Dezhong Yao, Cheng Luo, Jijun Wang
Psychiatry Investig. 2021;18(12):1205-1212.   Published online December 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Analysis of Altered Baseline Brain Activity in Drug-Naive Adult Patients with Social Anxiety Disorder Using Resting-State Functional MRI
Changjian Qiu, Yuan Feng, Yajing Meng, Wei Liao, Xiaoqi Huang, Su Lui, Chunyan Zhu, Huafu Chen, Qiyong Gong, Wei Zhang
Psychiatry Investig. 2015;12(3):372-380.   Published online January 20, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    PDFPDF    
1 |
  • Journal Impact Factor 1.8
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2024 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next